Magnetizačné prístroje

Ručné magnety

Ručné magnety/ jarmá využívajú spôsob magnetovania, pri ktorom sa na koncoch alebo aspoň na časti skúšaného predmetu vytvárajú magnetické póly a
 to trvale alebo len určitú dobu. Pri tomto magnetovacom spôsobe možno v skúšanom predmete indikovať priečne chyby, prípadne chyby s priečnou zložkou.
Pólové magnetovanie jarmom - skúšaný predmet alebo jeho časť je umiestnený medzi pólmi magnetu a stáva sa súčasťou magnetického obvodu. Magnetické pole prechádza od jedného pólu k druhému, predmet je pozdĺžne magnetovaný, takže sú zistiteľné priečne trhliny. Pri tomto spôsobe nedochádza k poškoden
iu skúšaného povrchu opalmi

čítaj ďalej


Mobilné magnetizačné zdroje

Sú transformátory, umožňujúce transformovať sieťové napätie na hodnoty 4 až 10 V a využívajú striedavý prúd 50 Hz. Prúdy, ktoré je možno odoberať zo sekundárneho vinutia, bývajú rádovo od 1000  do 10000 A. Magnetovací prúd sa z prístrojov vedie silovými káblami na hrotové alebo magnetické elektródy, ktoré sa prikladajú na povrch skúšaného predmetu.


Prúdové zdroje umožňujú použitím elektród cirkulárne magnetovanie prechodom prúdu predmetom. Ak sa nahradia elektródy pomocným vodi

čom, umožňujú cirkulárne magnetovanie prstencových alebo trubkových predmetov, prípadne vnútorných plôch vývrtov. Prúdové zdroje umožňujú tiež cievkové magnetovanie pripojením káblov na pevnú cievku, prípadne ovinutím káblov okolo skúšanej súčasti.

čítaj ďalej


UV lampy

Používajú sa na odhalenie a detekciu chýb pri použití fluorescenčných detekčných prostriedkov. Zvyčajne sa používa  intenzita ožiarenia skúšaného povrchu čiernym svetlom ultrafialového zdroja nižšia než 5 W/m2. Pre budenie fluorescencie sa používajú len ultrafialové lampy s vlnovou dĺžkou 320 až 400 nm.

čítaj ďalej


Stacionárne magnetizačné prístroje

Tieto prístroje bývajú tiež označované ako horizontálne defektoskopy. Sú to zariadenia, ktoré sú určené pre sériovú prevádzkovú kontrolu. Sú to zariadenia, umožňujúce samostatné použitie cirkulárneho a pólového magnetovania alebo magnetovania obomi spôsobmi súčasne (kombinované magnetovanie). Skúšaný predmet je pri skúške upnutý medzi upínacími hlavicami, ktoré bývajú zároveň pólmi magnetu. Prístroje sú tiež doplnené čerpadlom pre obeh detekčnej kvapaliny, vaňou, zachytávajúcou kvapalinu stekajúcu po skúšanom predmete, pneumatickým alebo elektromotorickým upínaním, otáčaním predmetu pri pozorovaní indikácii chýb a reguláciou intenzity magnetovania.

čítaj ďalej


Magnetické spreje

Sú to suspenzie s magnetickými časticami pre detekciu povrchových chýb v uzavretých sprejoch. Suspenzia môže obsahovať fluorescenčné magnetické detekčné médiá alebo len čierne magnetické prášky. Fluorescenčné zvyčajne poskytujú vyššiu citlivosť než média s farebným kontrastom v dôsledku vyššieho kontrastu medzi zatemneným pozadím a fluorescenčnou indikáciou. Citlivosť fluorescenčnej metódy však bude klesať úmerne so vzrastom drsnosti povrchu, na ktorý priliehajú magnetické častice, čo môže spôsobiť rušivú fluorescenciu pozadia.

čítaj ďalej


Magnetické prášky

Používajú sa pri suchých spôsoboch magnetickej kontroly. Metódy farebné - detekčný prášok je šedý, čierny alebo červenohnedý. Hodnotenie sa vykonáva vo viditeľnom svetle. Metódy fluorescenčné - detekčný prášok obsahuje luminofór, ktorý fluoreskuje na tmavom pozadí. Hodnotenie sa vykonáva v UV svetle

čítaj ďalej


Demagnetizačné cievky

Sú zariadenia, ktoré odstraňujú zostatkový magnetizmus zo súčastí skúšaných magnetickou metódou práškovou, prípadne zmagnetovaných aj inými zdrojmi magnetického poľa. Magnetické pole cievky je striedavé, takže podľa frekvencie prúdu mení svoj smer a vzďaľovaním predmetu zo stredu cievky von klesá intenzita magnetického poľa po exponenciálnej krivke približne k nule. Tieto dve podmienky pre odmagnetovanie postačujú.

čítaj ďalej


Prístroje na meranie mg poľa

Takéto prístroje využívajú metódy založené na zisťovaní rozptylového magnetického toku pomocou špeciálnych snímačov a sond.

čítaj ďalej


Mierky

Na overenie citlivosti skúšky magnetickou práškovou metódou a pre zistenie smeru magnetovacieho poľa sa používajú rôzne druhy magnetických mierok. Najpoužívanejšie sú: klinová mierka, mierka podľa prof. Bertholda,  mierka MTU a pod.

čítaj ďalej


7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »